НСИ обяви за голям ръст на заплатите в България, горещи данни за април, май и юни!

Актуални предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) сочат, че през второто тримесечие на настоящата 2017 г. средната месечна работна заплата е нараснала с 9.9% спрямо второто тримесечие на 2016 г.
За същия период от време най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ – с 16.

0%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 13.4%, и „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 13.2%.
Спрямо първото тримесечие на 2017 г. за месеците април, май и юни средната месечна работна заплата e нараснала с 3.4% и е в размер на 1 040 лв. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са: „Финансови и застрахователни дейности “ – със 7.6%, и „Строителство“ и „Добивна промишленост“ – по 7.3%.
Средната брутна месечна работна заплата за април 2017 г. е 1 060 лв., за май – 1 035 лв., и за юни – 1 027 лева.
Най-голямото увеличение на наетите лица в края на юни 2017 г. спрямо края на юни 2016 г. е регистрирано в дейността „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 4.1 хил. Този сектор остава и с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица през второто тримесечие на 2017 г. – 2 306 лева. 
Най-нископлатени са били наетите лица в строителството – със средна заплата от 796 лв.
Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на месец юни нарастват с 63.4 хил., или с 2.8%, спрямо края на март 2017 г., като достигат 2.34 милиона.
Спрямо края месец март най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в дейностите в сезонен характер – „Хотелиерство и ресторантьорство“, където ръста е с 44.9%.
Най-голямо намаление на наетите по трудово и служебно правоотношение лица е регистрирано в дейностa „Образование“ – с 3.0%.
Наетите по трудово и служебно правоотношение лица към края на юни 2017 г. обаче са с 0.7% по-малко от наетите в края на юни миналата година. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в сектора на селското, горското и рибното стопанство – с 9.7 хил. или 11.6%.

loading...


Намери ни във facebook